Mæslingesmitte og vacciner

Publiceret 06-03-2019

I år er der pt. konstateret 6 tilfælde af mæslinger i Danmark. De fem af tilfældene er ifølge Statens Serum Institut smittet af den samme virus, hvilket betyder, at de med overvejende sandsynlighed er en del af den samme smittekæde.

Statens Serum Institut fik i februar en meddelelse fra de franske myndigheder om, at der var et udbrud af mæslinger i Val Thorens. To af de mæslingesmittede fra Danmark havde været på ferie i området.

Vær derfor opmærksom på symptomer, som kan skyldes mæslinger hos patienter, som for nylig har opholdt sig i områder, hvor der er mæslinger, herunder Val Thorens, eller som har været sammen med personer, der har mæslinger.

Mæslinger – det skal du vide

Mæslinger er en akut virussygdom, der giver høj feber, hoste, forkølelse og øjenirritation. Efter 3-7 dage får patienten et storplettet udslæt, der breder sig ned over kroppen. Man smitter indtil fem dage efter, at udslættet er begyndt.

Sygdommen er normalt overstået efter godt en uges tid, men man er ofte træt og uoplagt i længere tid efter sygdommen. Komplikationer i form af andre infektioner, fx lungebetændelse, kan støde til. I sjældne tilfælde ses komplikationer som hjerne- eller hjernehindebetændelse.

Hvem er udsat for at blive smittet?

Personer, der ikke er vaccineret eller har haft mæslinger, er udsat for smitte.

Børnevaccinationsprogrammet blev iværksat i 1987, så de fleste voksne født herefter vil være vaccineret og dermed beskyttet. De fleste voksne (95-98 %) født før 1975 vil have haft mæslinger og er dermed beskyttet mod sygdommen. Det er altså særligt personer, der ikke er vaccineret og født i perioden 1975 til 1986, der er mest udsatte for at få sygdommen, hvorfor der er grund til at være særlig opmærksom over for denne aldersgruppe.

Hvis et barn har fulgt det færøske børnevaccinationsprogram og er MFRvaccineret, er barnet beskyttet mod mæslinger. I børnevaccinationsprogrammet gives MFR-vaccinen to gange, når barnet er hhv. 15 måneder og 4 år. man kan umiddelbart give MFR-vaccinen fra 12 måneder samtidig med de øvrige vacciner, som gives på dette tidspunkt.

Børn på 12 måneder og eventuelle søskende til børn, der kan have været udsat for smitte, og som er 12 måneder eller derover, anbefales at blive vaccineret.

Det kan du gøre, hvis du mistænker mæslinger hos en patient

Hvis der er klinisk mistanke om, at en patient har mæslinger, er det vigtigt, at patienten ikke møder op i et venteværelse, hvor der er risiko for at smitte andre. Hvis du skønner det nødvendigt at se patienten, bør det ske ved hjemmebesøg eller ved særskilt aftale om, at patienten møder op, hvor der ikke er smittefare for andre patienter

Følgende prøver skal tages med henblik på diagnostik:

  • En blodprøve til mæslingevirus igM-/igG-antistof-bestemmelse. IgM-antistoffer kan påvises ved udslæt.
  • Svælgpodning og urin til påvisning af virus ved hjælp af PCR.

Muligheden for at påvise mæslingevirus er størst tidligt i sygdomsforløbet, men virus kan ofte påvises i flere uger efter den akutte sygdom. Et negativt fund udelukker ikke mæslinger. Ved mistanke om mæslingesygdom er det vigtigt, at diagnostik og udredning foregår så hurtigt som muligt af hensyn til isolation og behandling af patienten, samt opsporing og eventuel vaccination af personer, som har været udsat for smitte.

Til diagnostik af mæslinger er serologisk påvisning ikke tilstrækkeligt. Påvisning af virus ved PCR er et krav. Da hurtig karakterisering af mæslingevirus er vigtig i forhold til smitteopsporing, bedes alle suspekte såvel som mæslingevirus-PCR-positive prøver sendes til Statens Serum Institut så hurtigt som muligt. Det anbefales at tage telefonisk kontakt til virologisk vagthavende læge (i dagtiden tlf. 4033 6379, efter kl. 15.30 til vagthavende epidemiolog tlf. 4131 7404) for at forberede laboratoriet på ankomst af prøver.

Postekspositionsprofylakse

Hvis ikke-immune personer har været udsat for smitte fra en person, der er syg med mæslinger, kan man give forebyggende behandling. Vaccination anbefales som forebyggelse til ikke-vaccinerede, som har været udsat for smitte inden for de sidste 72 timer. MFR-vaccinen kan anvendes fra 1-års alderen. Ved stor risiko for smitte kan vaccinen gives fra 9 måneder – i særlige tilfælde fra 6 måneder efter lægelig vurdering. Hvis vaccinen gives før 12 måneder, skal barnet stadig vaccineres to gange til de sædvanlige tidspunkter.

Injektion med humant normalt immunglobulin kan gives som forebyggelse eller for at svække sygdommen i op til 6 døgn fra udsættelse. Immunglobulin kan anvendes fra 4-måneders alderen. Helt små børn (op til 4-6 måneder) er som regel beskyttet af antistoffer fra moderen.

Anmeldelsespligt

Mæslinger er en af de smitsomme sygdomme, læger har pligt til at anmelde til Landslægen, tlf. +45 93518700. Ved mæslinger er der også skriftlig anmeldelsespligt på blanket 1515.

Mere information

Statens Serum Instituts hjemmeside
Sundhedsstyrelsens hjemmeside