Læknamiðstøðin á Tvøroyri

09-07-2024

Landslægen har den 9. juli 2024 givet påbud til kommunelægepraksis i Tvøroyri om at sikre forsvarlig behandling af patienter med kroniske sygdomme, varetagelse af delegeret forbeholdt virksomhed, behandling med afhængighedsskabende lægemidler og håndtering af parakliniske undersøgelser.

Landslægen har påbudt kommunelægepraksis i Tvøroyri, fra den 9. juli 2024, at sikre:

  1. tilstrækkelige behandlingsplaner og opfølgning på patienter med kroniske sygdomme.
  2. forsvarlig varetagelse af lægeforbeholdt virksomhed, når der anvendes medhjælp hertil.
  3. forsvarlig behandling med afhængighedsskabende lægemidler.
  4. forsvarlig håndtering af parakliniske undersøgelser.

Påbuddet kan ophæves, når Landslægen ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Baggrund

Landslægen gennemførte den 17. april 2024 et varslet, planlagt tilsyn med kommunelægepraksis i Tvøroyri. Baggrunden for tilsynet var, at Landslægen havde udvalgt behandlingsstedet ved en tilfældig stikprøve.

Kommunelægepraksissen i Tvøroyri er en del af kommunelægeordningen, og drives af Heilsutrygd, idet der ikke er en fast læge tilknyttet. Klinikkens fastansatte personale udgøres af en lægesekretær, en social- og sundhedsassistent samt en sygeplejerske. Der er altid mindst én læge tilstede i klinikken og oftest to. Klinikken benytter sig af skiftende lægevikarer, og havde på tidspunktet for tilsynet to speciallæger i almen medicin i vikariat. Klinikken har ca. 2.500 patienter tilknyttet.  

Ved tilsynet blev gennemført interview af ledelse og medarbejdere samt gennemgået otte patientjournaler. For en detaljeret gennemgang af fundene ved tilsynsbesøget henvises til tilsynsrapporten.

Landslægen har desuden inddraget bemærkninger modtaget fra Heilsutrygd samt behandlingsstedets høringssvar.

Det fremgår af bemærkningerne fra Heilsutrygd, at påbuddet tages til efterretning, og at Heilsutrygd vil foretage de ændringer, som er nødvendige for, at de krav, der følger af styrelsens tilsynsrapport, bliver opfyldt.

Af behandlingsstedets høringssvar fremgår en beskrivelse af hvilke konkrete tiltag, der fremadrettet iværksættes på behandlingsstedet vedrørende behandling og opfølgning på kroniske sygdomme, behandling med afhængighedsskabende medicin og håndtering af parakliniske undersøgelser. Desuden har behandlingsstedet udarbejdet og fremsendt instrukser for rammedelegerede opgaver.

Landslægen anerkender, at behandlingsstedet har iværksat og planlagt en række tiltag med henblik på at rette op på de konstaterede forhold. Det er dog vores vurdering, at instrukserne og rammerne for delegering i den nuværende form ikke er fyldestgørende. Videre finder vi det ikke dokumenteret, at de øvrige tiltag på nuværende tidspunkt har haft den tilstrækkelige virkning i forhold til at rette op på patientsikkerheden på behandlingsstedet.

Begrundelse for påbuddet

Behandling af patienter med kroniske sygdomme

Behandlingsstedet tilkendegav ved tilsynsbesøget, at der i de gennemgåede journaler ikke var en plan for patienternes blodtryksbehandling, og at der i et af tilfældene ikke var foretaget opfølgning herpå.

Ved journalgennemgang kunne vi konstatere i en journal, at der ikke var lagt en plan eller fulgt tilstrækkeligt op på en blodtrykssænkende behandling hos en patient, der var kendt med udposning på legemspulsåren. Der var således ikke fulgt op på et svært forhøjet blodtryk, der blev konstateret i august 2023, og seneste kontrol inden da var i januar 2021.

I to øvrige journaler manglede der ligeledes en plan for kontrol hos patienter med forhøjet blodtryk. Patienterne fik i disse tilfælde fulgt op på deres blodtryk i forbindelse med henvendelser i klinikken af anden årsag.

Behandlingsstedet redegjorde for, at de ikke tidligere havde haft procedurer for fast kontrol af patienter med kroniske sygdomme. Praksis var dog ændret efter at der var blevet ansat en sygeplejerske, som bl.a. skulle understøtte kronikerkontrollerne i klinikken.

Det er vores vurdering, at det udgør en risiko for patientsikkerheden, hvis der ikke lægges behandlingsplaner eller følges  relevant  op  på  effekt  og  eventuelle  bivirkninger  af  medicinsk  behandling  mod  kroniske  sygdomme  så som forhøjet blodtryk, da en utilstrækkelig regulering bl.a. kan bidrage til udvikling af komplikationer, ligesom eventuelle komplikationer kan overses, hvis der ikke følges tilstrækkeligt op.

Landslægen skal henvise til §§ 5 og 10 i bekendtgørelse nr. 587 af 10. juni 2014 for Færøerne om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Delegeret forbeholdt virksomhed

Personalet på behandlingsstedet varetog i nogle tilfælde forbeholdte sundhedsfaglige opgaver i form af måling af CRP, halspodning samt influenzavaccination uden konkret delegation fra læge, og uden at der forelå en skriftlig instruks.

Ledelsen redegjorde for, at der på tidspunktet for tilsynet ikke var tilknyttet en fast læge, som kunne være ansvarlig for instrukserne, men at de var i proces med at finde en klinikansvarlig læge. Behandlingsstedet redegjorde i øvrigt for, at der var afsat faste tider i kalenderen, hvor personalet havde mulighed for supervision hos læge.

Det er vores vurdering, at det kan udgøre en risiko for patientsikkerheden, hvis forbeholdte opgaver ikke varetages inden for klare rammer og med en klar ansvarsplacering.

Landslægen skal henvise til § 74 i anordning nr. 1472 af 16. december 2013 om ikrafttræden for Færøerne af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, bekendtgørelse nr. 613 af 10. juni 2014 for Færøerne om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp, vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp samt vejledning om udfærdigelse af instrukser.

Behandling med afhængighedsskabende lægemidler

Vi kunne i alle tre gennemgåede journaler konstatere, at der var mangler i behandlingen med afhængighedsskabende lægemidler.

I et tilfælde manglede der en plan for behandlingen, og der havde ikke været fremmøde ved receptfornyelse det seneste år. I et andet tilfælde var patienten ikke fremmødt siden august 2021. Der var opstartet behandling med henholdsvis Oxycodon og Kodein efterfølgende, uden at der forelå notater herom. Således fremgik der ingen indikation for behandlingen og ingen begrundelse for, at behandlingen var med korttidsvirkende opioider. Ligeledes manglede der stillingtagen til lægeligt kørselsforbud. I det tredje tilfælde fremgik det, at patienten var informeret om trafikfarlighed, men det fremgik ikke, at der var nedlagt et lægeligt kørselsforbud, hvor dette var relevant.

Behandlingsstedet redegjorde for, at de for nyligt havde indført en ny praksis med henblik på at sikre, at receptfornyelse skete ved personligt fremmøde, men at denne endnu ikke var implementeret.

Vi vurderer, at manglende overholdelse af vejledning nr. 9523 af 19. juni 2019 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og vejledning 10150 af 1. november 2022 om helbredskrav til kørekort udgør en risiko for patientsikkerheden, da disse skal sikre, at behandlingen sker på forsvarlig vis, og manglende efterlevelse indebærer en risiko for at fremkalde eller vedligeholde afhængighed og øvrige bivirkninger ved brug af disse lægemidler og i øvrigt føre til behandling, som ikke er fagligt indiceret.

Desuden er det vores vurdering, at manglende stillingtagen til udstedelse af lægeligt kørselsforbud, hvor dette er relevant, udgør en patientsikkerhedsmæssig såvel som trafiksikkerhedsmæssig risiko, fordi der uanset tilvænning, vil være en påvirkning af de kognitive funktioner svarende til promillekørsel.

Håndtering af parakliniske undersøgelser

Behandlingsstedet havde ikke procedurer, der sikrede opfølgning på, om der kom svar på alle ordinerede undersøgelser. Det var alene op til patienterne at efterspørge et svar.

Behandlingsstedet tilkendegav, at de straks ville lave en praksis, der fremadrettet sikrede opfølgning.

Vi vurderer, at manglende systematisk opfølgning på ordinerede undersøgelser udgør en risiko for, at manglende svar ikke opdages, samt at diagnostik og behandling af sygdomme bliver unødigt forsinket eller udeladt.

Landslægen skal henvise til punkt 3 i vejledning nr. 9207 af 31. maj 2011 om håndtering af parakliniske undersøgelser.

Samlet vurdering

Landslægen vurderer, at fejlene og manglerne i relation til behandling af patienter med kroniske sygdomme, delegeret forbeholdt virksomhed, behandling med afhængighedsskabende lægemidler og håndtering af parakliniske undersøgelser samlet udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden. 

Læs tilsynsrapporten